Smruti Nagdev

Smruti Nagdev-rishtekhojo

Smruti Nagdev's

Smruti Nagdev

Smruti Nagdev’s Biodata-

 Smruti Nagdev.

 Bride

 20/06/1989.

 9:15 AM,

 Kolhapur.

 5’0″

 B.Com., CA. , D.I.T.

 Fair

 Not Available

 NA.

 NA.

 8717854345

 Late Manohar Nagdev.

 Late Surekha Nagdev.

 NA.

 1

 None

 1

 1

 None

 1

 Tarabai Park, Kolhapur.

 Larkana.

 Mahalaxmi Cable Corporatino, Ajay Plastics, Sushil Electricals, Kolhapur.

 Nagdev.

 Sachdev.

 NA.

 No