Priya Katariya

Priya Katariya-rishtekhojo

Priya Katariya

Biodata-

Priya Katariya

Bride

27/03/1994

4:40:00 pm

Pipariya, Madhya Pradesh 461775, India

5'4"

B.Com.

Fair

Attractive

Not Available

Not Available

Not Available

No

Murli Dhar Katariya, Sindhi Colony Pachmadi Road Inside Sindhi Bhawan, Pipariya(M.P.)

8717854345

Family Background-

Shri Murli Dhar Katariya .

Smt.. Chanda Katariya .

Late Shri Manulal Katariya .

1

None

1

1

1

None

Late.Shri Devandas Keshwani, Khandwa(M.P.) .

Katar.

Wadhwa.

Larkada .