Pradeep Haswani

Pradeep Haswani-rishtekhojo

Pradeep Haswani-rishtekhojo

Pradeep Haswani-rishtekhojo

Pradeep Haswani

Pradeep Haswani’s Biodata-

 Pradeep Haswani

 

 28/08/1983

 NA.

 NA.

 5’8″

 12th

 Fair

 Good Looking

 9826425309, 8717854345

 Shri Baldev Haswani

 NA.

 NA.

 2

 1

 1

 1

 None

 1

 Flat No. 103 Megh Dhanush Chirah Appt. CMPDI road Jaripatka Nagpur

 Ghotki

 Sai Steel Bangali Panja Maskasath Nagpur (Wholesale H/W)

 Mandhan

 Lund

 Mr. Sirichand Haswani, Sajni Vastralya Kamal Chowk Nagpur

 No